ដើរ​ចេញ​ពី​អតីត​កាល

$9.6 $8.00

Publish date: 2022-02-21

Category: Self development

Publisher: សៀវភៅជីវិត

Author Name: សែត ហត្ថា (កូនចាបមាស)

99 Books Available.

Description:

យើងកែប្រែម្សិលមិញមិនបានទេ ប៉ុន្តែយើងអាចចាប់ផ្តើមជាថ្មីបាន!

គ្រប់អត្ថន័យ គ្រប់ខ្លឹមសារ និងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅដ៏តូចដែលមានកម្រាស់ក្រាស់មួយក្បាលនេះ នឹងលើក​ទឹកចិត្តដល់មនុស្សជាច្រើន ហើយក៏អាចជាកម្លាំងចិត្តដល់ការខិតខំប្រឹងដើរទៅមុខបន្តទៀតផងដែរ។