គំនិត​បង្កើត​ភាព​ស្តុក​ស្ត​ម្ភ

$7.8 $6.50

Publish date: 2022-02-21

Category: Business & Investment

Publisher: EDU

Author Name: ដោ នីដា

99 Books Available.

Description:

គោលការណ៍ទាំង ១៣ ចំណុចដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានដែលត្រូវបានបរិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះ ដើម្បីបំពេញសេចក្តីជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ

មតិអំពីស្នាដៃសៀវភៅ

"បុគ្គលជោគជ័យ សឹងតែទាំងអស់ដែលខ្ញុំស្គាល់សុទ្ធតែអានសៀវភៅ៖ គំនិតបង្កើតភាពស្តុកស្តម្ភ នេះ" - Mr. Dan Lok