យល់សប្តិ

$6.756 $5.63

Publish date: 2022-02-21

Category: Novel

Publisher: អ្នកនិពន្ធវេទមន្ត

Author Name: សុខ ចាន់ផល

99 Books Available.

Description:

ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់តាំងពីតូច ថាអ្វីជាការយល់សប្តិ? លុះពេលនេះក៏ដឹងថា វាជាការប្រតិដ្ឋឡើងរបស់ចិត្ត។ ចិត្តមនុស្សយើងតែងតែធ្វើការមិនឈប់ឈរ សូម្បីតែពេលយើងដេកលក់ ក៏វាចេះតែបំផុសរូបភាពនានា ឱ្យក្លាយជាការយល់សប្តិផងដែរ។ តាមធម្មតាក៏មិនសូវមានអ្នកខ្វល់ខ្វាយថា ចិត្តរបស់ពួកគេចង់បានអ្វីនោះដែរ តែពួកគេក៏ចេះតែរស់នៅដោយអន្ទះអន្ទែង មិនដឹងពីមូលហេតុ។ បែបនេះទើបយើងពិតជាត្រូវការមិត្តម្នាក់ ដែលអាចជជែកនូវរឿងរ៉ាវចម្លែកៗនៅក្នុងចិត្តទាំងនោះ។ អ៊ីចឹងទេ នាពេលនេះចាត់ទុកថា អ្នកកំពុងតែយល់សប្តិ ដោយបានជួបជជែកជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៅចុះ!ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់តាំងពីតូច ថាអ្វីជាការយល់សប្តិ? លុះពេលនេះក៏ដឹងថា វាជាការប្រតិដ្ឋឡើងរបស់ចិត្ត។ ចិត្តមនុស្សយើងតែងតែធ្វើការមិនឈប់ឈរ សូម្បីតែពេលយើងដេកលក់ ក៏វាចេះតែបំផុសរូបភាពនានា ឱ្យក្លាយជាការយល់សប្តិផងដែរ។ តាមធម្មតាក៏មិនសូវមានអ្នកខ្វល់ខ្វាយថា ចិត្តរបស់ពួកគេចង់បានអ្វីនោះដែរ តែពួកគេក៏ចេះតែរស់នៅដោយអន្ទះអន្ទែង មិនដឹងពីមូលហេតុ។ បែបនេះទើបយើងពិតជាត្រូវការមិត្តម្នាក់ ដែលអាចជជែកនូវរឿងរ៉ាវចម្លែកៗនៅក្នុងចិត្តទាំងនោះ។ អ៊ីចឹងទេ នាពេលនេះចាត់ទុកថា អ្នកកំពុងតែយល់សប្តិ ដោយបានជួបជជែកជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៅចុះ!