អំណានជាអំណាច

$9.6 $8.00

Publish date: 2022-02-22

Category: Self development

Publisher: កូនចាបមាស

Author Name: ឡាំ​ លីម

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅ «អំណាច​កម្ម» រៀបរាប់​ពី​មូលហេតុ​ដែល​យើង​ត្រូវ​អាន​សៀវភៅ វិធី​សាស្រ្ត​អាន​សៀវភៅ​ឱ្យ​មានប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ និង​គោលគំនិត​សំ​ខាន់ៗអំពី​ការ​សរសេរ ឬការ​និពន្ធ​បង្កើត​ជា​ស្នាដៃ។

ខ្នាតសៀវភៅ: 13.5 x 20 សង់ទីម៉ែត្រ

ទំព័រ: 366

ទំហំ: A5