អំណាចកម្ម

$9.6 $8.00

Publish date: 2022-02-22

Category: Self development

Publisher: កូនចាបមាស

Author Name: ឡាំ​ លីម

99 Books Available.

Description:

គឺសរសេរផ្តោតសំខាន់ទៅលើទស្សនវិជ្ជា មិនថាជាទស្សនវិជ្ជាជីវិត ទស្សនៈសាសនា និងទស្សនៈសង្គម។

“អំណាចកម្ម” សៀវភៅថ្មីស្នាដៃទី៥ របស់អ្នកនិពន្ធ ឡាំ លីម

ខ្នាតសៀវភៅ: 12.5 x 18.5 សង់ទីម៉ែត្រ

ទំព័រ: 262

ទំហំ: A5