ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​យ​ក្ស

$8.4 $7.00

Publish date: 2022-02-24

Category: Business & Investment

Publisher: Pen Books

Author Name: គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព PenBooks

99 Books Available.

Description:

ការសម្រេចចិត្តរបស់អាជីវកម្មខ្នាតយក្សផលិតផលពាក់ព័ន្ធ


ប្រភេទសៀវភៅ: វិធីសាស្ត្រជំនួញ, ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ចំនួនទំព័រ: 208

ទំហំ: A5

ទម្ងន់: 0.2kg