បង្កើត​លុយ​ពី​អចល​ន​ទ្រព្យ

$12 $10.00

Publish date: 2022-02-24

Category: Business & Investment

Publisher: Bonan Chea

Author Name: Bonan Chea

99 Books Available.

Description:

អចលនទ្រព្យ ជាយានដែលអាចនាំអ្នកទៅកាន់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុដោយអាចវិនិយោគតាមធនធាន និងផែនការដោយសារប្រតិបត្តការណ៍មិនមានភាពស្មុកស្មាញគា្រន់តែទិញហើយរក្សាទុកអោយយូនោះ និងឡើងថ្លៃជាមិនខាន។