ទម្លាប់​៧​យ៉ាង​របស់​បុគ្គល​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ខ្ពស់

$11.4 $9.50

Publish date: 2024-02-25

Category: Self development

Publisher: អ៊ី ឌី យូ (EDU)

Author Name: ដោ នីដា

99 Books Available.

Description:

ពិពណ៌នាពីសៀវភៅ

លក់ដាច់ជាង ២៥ លានក្បាលទូទាំងពិភពលោក និងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាង ៣៨ ភាសាទម្លាប់គ្រឹះចំនួន៧ យ៉ាងនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានជីវិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។ប្រសិទ្ធភាពនៅទីនេះគឺជាជីវិតដែលមានគុណភាព ឬជាជីវិតដែលជោគជ័យនៅគ្រប់ផ្អែក មិនថាការងារ សុខភាព គ្រួសារ ទំនាក់ទំនង ហិរញ្ញវត្តុ។ល។