ដើរតាមបេះដូង

$6.3 $5.25

Publish date: 2022-01-01

Category: Self development

Publisher: EDU

Author Name: ដោ នីដា

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅ "ធ្វើតាមបេះដូងរបស់អ្នក" បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនះដែលខ្ញុំយល់ឃើញចំពោះជីវិត។ ខ្ញុំបានរៀនចេះអំពីរបៀបអភ័យទោសអោយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ ចេះទទួលយកអ្វីដែលបានកើតឡើង​ ចេះយល់អំពីអ្នកដទៃ និងវាថែមទាំងផ្ដល់អោយខ្ញុំនូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តបានកាន់តែច្រើន។ គ្មានសៀវភៅណាដែលបានផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំច្រើនដល់ថ្នាក់នេះទេ។”