១៥០០សំណួរ-ចម្លើយអំពីពិភពលោក ភាគ២

$7.5 $6.25

Publish date: 2022-02-27

Category: General knowledge

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: បុល ប្រុសណយ

Books Available.

Description:

១៥០០សំណួរ-ចម្លើយអំពីពិភពលោក ភាគ២ ជាបណ្ដុំនៃសំណួរ-ចម្លើយទៅលើចំណេះដឹងសំខាន់ៗចំនួន៩ សក្តិសមចំពោះមិត្តអ្នកអានដែលចង់ពង្រឹងចំណេះដឹងទូទៅនិងឈ្វេងយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីពិភពលោក