ស្រ្តីដែកថែប

$6 $5.00

Publish date: 2022-03-01

Category: Management and Leadership

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

99 Books Available.

Description:

“ស្រ្តីដែកថែប”​ ជាកម្រងនៃជីវប្រវត្តិរបស់កំពូលស្រ្តី ដ៏ល្បីល្បាញ និងមាន​ឥទ្ធិពល​បំផុត​ក្នុងលោក។ ទោះបីស្រ្តីជាមេដឹកនាំខ្លះបានលាចាក​លោក​ក្តី ហើយ​អ្នកខ្លះនៅមានជីវិតក្តី ក៏ពួកគេ​បានរស់នៅ កំពុងរស់នៅ និង​បន្តរស់នៅក្នុង​ភាព​ថ្លៃថ្នូរ និងស្លាប់ក្នុងកិត្តិយស ដោយបុព្វហេតុដែល​ពួក​គាត់​បានធ្វើ គឺ​សម្រាប់​​ប្រជាជាតិរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាពិភពលោក។ លើសពី​នេះ “ស្រ្តីដែកថែប”​ ក៏បាន​លើក​ឡើងពី​ព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកសំខាន់ៗ ដែលបានកើតឡើង​ក្នុង​ដំណើរជីវិត​របស់ពួក​គេ​ផងដែរ។​ បន្ថែមពីលើនេះ គោលគំនិត និងទស្សនៈល្អៗ របស់​ស្រ្តីទាំងនោះ ក៏មានវត្តមានក្នុង​សៀវភៅ​នេះដែរ។