ពេជ្រមួយពាន់គ្រាប់ ភាគ១

$3.9 $3.25

Publish date: 2022-03-01

Category: War & History

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

99 Books Available.

Description:

“ពេជ្រមួយពាន់គ្រាប់” គឺជាសៀវភៅដែលបង្ហាញអំពីគោលគំនិត និង​ទស្សនៈ​ផ្សេង​ៗ​​របស់បុគ្គលជោគជ័យ និងល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពលោក។ ខ្លួន​របស់​វាតូច​រាងតូចបន្តិច តែវា​បានផ្ទុក១០០០គោលគំនិត និងទស្សនៈ(ភាគ១ ចំនួន​៥០០ និង​ភាគ២ ចំនួន​៥០០) ​របស់​បុគ្គល​ជាង​៥០០នាក់ ដែល​ពួក​គេនាំ​គ្នា​និយាយ​​អំពីជីវិត ខ្លួនឯង ភាព​ជោគ​ជ័យនិងបរាជ័យ ការសិក្សា ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្នេហា ​មិត្តភាព គ្រួសារ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ការងារ ជំនួញ សុខភាព សុវត្ថិភាព សង្គមជាតិ ​ផែនដី ព្រមទាំង​គោលគំនិត និង​ទស្សនៈ​ទូទៅដទៃទៀតផងដែរ ។