វិធីសាស្រ្តប្រមាញ់ការងារ

$4.5 $3.75

Publish date: 2022-03-01

Category: Business & Investment

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

99 Books Available.

Description:

“វិធីសាស្រ្តប្រមាញ់ការងារ” ត្រូវបានរួមផ្សំដោយ​ជំហាន​សំខាន់ៗ ៣ គឺ វិធី​សាស្រ្ត​ស្វែងរកការងារ វិធីសាស្រ្តសរសេរពាក្យ​ស្នើសុំ​ការងារ និងវិធី​សាស្រ្ត​​​សម្ភាស​ការងារ។ ខ្ញុំក៏រៀបរាប់​បាន​លំអិត​គួរសម នូវដំណើរការ​នៃ​ជំហាន​នីមួយៗ ជាវិធីសាស្រ្តអនុវត្តន៍ ក្នុងបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដើម្បី​ទទួល​បាន​​​ការងារមួយដែល​ខ្លួន​​ស្រលាញ់​ពេញចិត្ត​បំផុត​។ ក្នុងសៀវភៅ​ដែលមានកម្រាស់ជាង១៦០ទំព័រនេះ ក៏បាន​រំលេចនូវចំនុចសំខាន់ពីរផងដែរ គឺទី១ សារៈ​សំខាន់​នៃ​ការរៀប​ចំ​ខ្លួន​ជាមុន ដោយខ្ញុំ​យល់ថា ការស្វែង​រក​ការងារ​​ដោយ​បានរៀបចំខ្លួនជា​មុន មានប្រសិទ្ធភាព​ជាង​ការ​ស្វះ​ស្វែង​ដោយ​គ្មានដឹង​របៀប និងមិនបានរៀបចំ។ ហើយចំនុច​សំខាន់​ទី២ គឺ​ការ​ស្វែងរក​ការងារត្រូវ​ប្រកាន់​នូវគំនិតមួយ គឺ “មិនមែនគ្រាន់តែលក់អ្វី ដែលអ្នក​មាន​នោះទេ គឺអ្នកត្រូវលក់​អ្វី​ដែល​អ្នកទិញត្រូវការ”។