ការ​គ្រប់គ្រង​ថ្នាក់​រៀន

$12 $10.00

Publish date: 2022-01-01

Category: Unknown Category

Publisher: គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពឯកសារខ្មែរ

Author Name: Unknown Author

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅ "ការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀន" ជាជំនួយស្មារតីដល់ អ្នកគ្រូ លោកគ្រូ គរុនិស្សិត គរុសិស្ស ដែលមិនសូវសម្បូរឯកសារភាសាខ្មែរ។ វណ្ណកម្ម​នេះ រៀបរៀងឡើងដោយគរុឧទ្ទេសនៃវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ លោកគ្រូ​ ឃិន វណ្ឌី ។