ឥទ្ធិ​ពល

$4.5 $3.75

Publish date: 2022-03-01

Category: Self development

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ញ៉ូង រ៉ាយ៉ា

99 Books Available.

Description:

ភាពខុសគ្នាដ៏ធំធេងមួយរវាង​បុគ្គល​ជោគជ័យ ​​​និង​បរាជ័យមិនមែន ដោយសារ​ទ្រព្យសម្បត្តិ ឱកាស បញ្ញា ចំណេះដឹង​នោះទេ ប៉ុន្តែពីព្រោះអ្នក ជោគជ័យ​ភាគច្រើនជាបុគ្គលដែលចេះ​លើកទឹកចិត្ត និង​អភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួន​ឯង​ជា​ប្រចាំ ទោះគេស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។​ គេចេះលើកទឹកចិត្ត​ខ្លួន​ឯង រាល់ពេល​បាក់​ទឹកចិត្ត ដោយមិនចាំ​បាច់​​អ្នកដទៃ។ គេអាចក្រោកឈរ​រាល់ពេលដួល ដោយ​មិនចាំ​បាច់អ្នក​ដទៃ​លើក​គ្រាហ៍គេឡើង។​ គេអាចគ្រប់​គ្រង និងឆ្លៀតទាញយកប្រយោជន៍​រាល់ពេល​ជួប​បញ្ហា ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​គេចវេស។​ គេអភិវឌ្ឍន៍​ខ្លួនបាន​យ៉ាង​ប្រសើរ ដោយមិនចាំ​បាច់ទាល់​តែ​គេ​បង្រៀន។​ គ្រប់​យ៉ាងគេអាចធ្វើបាន ពីព្រោះ​គេ​មាន​ឆន្ទៈ​ពិតប្រាកដ មាន​កំលាំងចិត្ត ការប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ខ្ពស់ និងដឹង​យ៉ាង​ច្បាស់​ពីរបៀបធ្វើ។​