ទិនានជោគជ័យ

$3.6 $3.00

Publish date: 2022-03-01

Category: Self development

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

99 Books Available.

Description:

“និទានជោគជ័យ” មាននិទានខ្លីៗ ទាំងរឿងពិត និងប្រឌិត ចំនួន៦២ ដែលអាចផ្តល់ឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកអាននូវគំនិតល្អៗ ដើម្បីពិចារណាឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត។ នៅឃ្លាចុងក្រោយ នៃរឿងនិមួយៗ បានបង្ហាញពីអត្ថន័យពិត ឬគំនិតបង្កប់ដោយការអប់រំ។ សម្រាប់ខ្ញុំ កុំថាឡើយសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ឬរឿងនិទានចំនួន៦២ ឬទោះបីជាអ្វីក៏ដោយ ក៏មិនអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកដែរ បើសិនជាអ្នកមិនព្រមផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងជាមុនសិននោះ។