ចំណេះដឹងសកល ភាគ១

$6 $5.00

Publish date: 2022-03-01

Category: Education & Exam preparation

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ញ៉ូង រ៉ាយ៉ា

99 Books Available.

Description:

“ចំណេះដឹងសកល”​ ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនូវចំណេះដឹងទូទៅ ដែល​ពាក់ព័ន្ធនឹងពិភពលោក ទៅតាមវិស័យផ្សេងៗគ្នាដូចជា៖ ភូមិសាស្រ្ត ប្រវត្តិ​សាស្រ្ត ប្រជាសាស្រ្ត នយោបាយ វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា សេដ្ឋកិច្ច និង​បរិស្ថាន​ជាដើម។ បើសួរយើងខ្ញុំថា សៀវភៅមួយក្បាលនេះ មានប្រយោជន៍​ធំធេង​​ប៉ុណ្ណា យើងខ្ញុំមិនហ៊ានឆ្លើយ ឬហ៊ានអួតអាងអំពីប្រយោជន៍​របស់វា​ឡើយ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងខ្ញុំឈរលើទស្សនៈដ៏សាមញ្ញមួយថា «គ្មានចំណេះ​ដឹងណា ដែលឥតប្រយោជន៍នោះទេ មានតែមនុស្សដែលមិន​ព្យាយាមស្វះ​ស្វែង​​រក​ចំណេះដឹងទេ ដែលជាបុគ្គលឥតប្រយោជន៍ គ្មានបានការនោះ»។