៣៦៥គតិបណ្ឌិត នៃភាពជោគជ័យ

$3.9 $3.25

Publish date: 2022-03-01

Category: Self development

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: រឺន សីហា

99 Books Available.

Description:

“៣៦៥ គតិបណ្ឌិតនៃភាពជោគជ័យ” ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយបណ្តុះនៃគំនិត និងទស្សនៈ ចំនួន ៣៦៥ ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិត ពីបុគ្គលជោគជ័យទាំងឡាយនៅលើសកលលោក ដែលអាចផ្តល់ឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកអាន នូវគំនិតល្អៗ ដើម្បីពិចារណាឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិត។ គ្រប់ពាក្យពេចន៍ គ្រប់កថាខណ្ឌទាំងអស់ សុទ្ធតែត្រូវបានធ្វើការសម្រិតសម្រាំង និងចងក្រង សម្រាប់ផ្តល់ជាពុទ្ធិ ដើម្បីពិចារណា ក្នុងការត្រងត្រាប់ជាមាគ៌ា     ជីវិត។ ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំនៅតែគិតថា កុំថាឡើយ ៣៦៥ គំនិតនេះ ទោះបីជារយលានគំនិតទៀត ក៏មិនអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកបានដែរ ប្រសិនបើអ្នកមិនព្រមផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯងជាមុនសិននោះ។