ជម្រើស នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ

$4.2 $3.50

Publish date: 2022-03-02

Category: Management and Leadership

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: រឺន សីហា

99 Books Available.

Description:

“ជម្រើស នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំ” ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយបណ្តុំទ្រឹស្តី និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តន៍​ពោរពេញដោយគំនិតល្អៗ លទ្ធផលត្រចះត្រង់ ដែលជាម៌ាគារឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតដ៏ពិតប្រាកដ។ គ្រប់ពាក្យពេចន៍ គ្រប់កថាខណ្ឌទាំងអស់ សុទ្ធតែត្រូវបានធ្វើការសម្រិតសម្រាំង និងចងក្រងសម្រាប់ផ្តល់ជាពុទ្ធិ​ដើម្បីពិចារណា។ និយមន័យ បូករួមជាមួយទស្សនវិស័យ ជាបទពិសោធន៍ប្រឈមលើបញ្ហា ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ នឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវចំណេះ​ដឹងថ្មីៗ ក្នុងវិស័យអាជីវកម្ម ដែលជាគន្លឹះ ដើម្បីទទួលបានជោគ​ជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដ។