បុគ្គលិកឆ្នើម

$5.4 $4.50

Publish date: 2022-03-02

Category: Management and Leadership

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

99 Books Available.

Description:

តើអ្នកចង់ក្លាយជា "ទ្រព្យ" ឬ "បំណុល" របស់អង្គភាព? វាគឺជាជម្រើសរបស់អ្នក! អ្នកមិនអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ ឬអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យដោយអ្នកមិនពេញចិត្ត ឬធ្វើមិនបានល្អចំពោះការងារដែលអ្នកកំពុងមាននោះឡើយ។

គ្រប់យ៉ាងត្រូវចាប់ផ្តើមពីខ្លួនយើង យើងគ្រប់យ៉ាវត្រូវចាប់ផ្តើមជាមួយគ្រឹះដ៏រឹងមាំបំផុតមួយ។ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រង ឬចៅកែដ៏ជោគជ័យ យើងត្រូវតែចាប់ផ្តើមពី ភាពជាបុគ្គលិកឆ្នើម...នេះហើយ គឺជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំបំផុតមួយ សម្រាប់ឧត្តមភាពការងារយើង។