១០១អំពីប្រទេសចិន

$4.8 $4.00

Publish date: 2022-03-02

Category: War & History

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅ “១០១ អំពីប្រទេសចិន” មិនអាចរៀបរាប់បានលម្អិតនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីប្រទេសដ៏ធំមួយនេះបានឡើយ។ វាគ្រាន់តែបាន​ចូល​រួមចំណែកខ្លះៗ ដើម្បីធ្វើឱ្យយើងបានស្វែងយល់ពីចំណុចសំខាន់និងចំណុចបន្ទាប់បន្សំមួយចំនួនអំពីប្រទេសចិន។ សៀវភៅកម្រាស់ប្រមាណ២៣០ទំព័រនេះ នឹងបង្ហាញជាចំណុចៗ ដោយចែកជា៩ផ្នែកសំខាន់ៗដូចជា ទិដ្ឋភាពទូទៅ ប្រវត្តិសាស្រ្តនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ឥស្សរជនល្បីល្បាញ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងបក្សកុម្មុយនីស្ត គោលនយោបាយសំខាន់ៗនិងទំនាក់ទំនងការបរទេស សេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម ប្រជាជន សង្គមនិងវប្បធម៌ ភូមិសាស្រ្តនិងបរិស្ថាន យោធា​និងវិស័យការពារជាតិ។