៥​០​កត្តា​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​កូន​ឆ្លាត​និង​រៀន​ពូកែ

$6 $5.00

Publish date: 2022-03-02

Category: Life & Love

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សុចិណ្ណា

99 Books Available.

Description:

«៥០កត្តាដើម្បីធ្វើឱ្យកូនឆ្លាតនិងរៀនពូកែ» ជាមួយវិធីសាស្រ្តអនុវត្តល្អៗចំនួន៥០ ដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ប៉ុន្តែផ្តល់នូវប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន។

ចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់ មិនមែនជាកិច្ចការលំបាកប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែចិញ្ចឹមកូនឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គម ទើបជាការលំបាក!