អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងពេលមួយនាទី

$7.5 $6.25

Publish date: 2022-03-02

Category: Management and Leadership

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: វ៉ាត ស្រីរ័ត្ន

99 Books Available.

Description:

អាចនិយាយបានថា «អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងពេលមួយនាទី» គឺជា​សៀវភៅដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ ឬបងប្អូនដែល​មានបំណងក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រង។ សហអ្នកនិពន្ធពិតជាមាន​គំនិតឆ្នៃប្រតិដ្ឋខ្ពស់ ដោយសារ​មានភាពសាមញ្ញ និងងាយស្រួលយល់ ប៉ុន្តែ​បង្ហាញពីខ្លឹមសារច្បាស់ៗនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយ។

យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា ការប្រែសម្រួលសៀវភៅបរទេស ដែលជាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធអាម៉េរិកដ៏ល្បីល្បាញពីររូបនេះ នឹងចូលរួម​ចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់សង្គមជាតិខ្មែរ នៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់​របស់យើងទាំងរដ្ឋនិងឯកជន។ បើអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គភាពទាំងអស់នៅ​ស្រុកខ្មែរ សុទ្ធតែបានអានសៀវភៅនេះ បានស្វែងយល់ និងចាប់បាន​ខ្លឹមសារ ហើយឈានទៅដល់ការអនុវត្ត នោះ​ពិតជាបង្កើតបានជាផ្លែផ្កាយ៉ាងច្រើនជូនអង្គភាពនិងសង្គមជាតិយើងមិនខាន។