៧៨សំណួរដ៏សំខាន់ដែលអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបគួរសួរនិងឆ្លើយ

$6.6 $5.50

Publish date: 2022-03-02

Category: Business & Investment

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ស៊ូ សុភក្រ្តា

Books Available.

Description:

"អ្វីដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់អ្នកដឹកនាំភាគច្រើន មិនមែនជាការធ្វើខ្លួនឲ្យជិតស្និទ្ធិជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្រោមឱវាទនោះទេ ប៉ុន្តែគឺពួកគេមិនដឹងថា ត្រូវនិយាយអ្វីជាមួយនឹងមនុស្សរបស់ខ្លួន!"