ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច

$5.4 $4.50

Publish date: 2022-03-19

Category: Business & Investment

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឆាយ លីហេង

99 Books Available.

Description:

មនុស្សមិនតិចឡើយដែលប្រាថ្នាចង់បើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ហើយជាទូទៅត្រូវចាប់ផ្តើមពីអាជីវកម្មតូច ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមានឧបសគ្គជាច្រើន ពិសេសគឺសំណួរថា "តើត្រូវចាប់ផ្តើមយ៉ាងដូចម្តេច?"

សៀវភៅ «ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច» នឹងបង្ហាញពីដំណើរការនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកបាន។