សេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះ

$9 $7.50

Publish date: 2022-03-19

Category: Self development

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឡាយ ឧត្តម

99 Books Available.

Description:

សៀវភៅ «សេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះ»​ មាន៣ផ្នែកសំខាន់ៗគឺ

១. សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ

២. នយោបាយសេដ្ឋកិច្ច

៣. ការវិនិយោគនិងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន