មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ

$6.9 $5.75

Publish date: 2022-03-19

Category: Education & Exam preparation

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឱ ចាន់ធូ

99 Books Available.

Description:

គឺជាមុខវិជ្ជាមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។ គ្រប់សកលវិទ្យាល័យនៅទូទាំងពិភពលោក បានដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជានេះនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់គេ។ វាមិនត្រឹមតែប្រាប់ពីរបៀបរបបនៃការស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះទេ គឺថែមទាំងបង្រៀនឱ្យយើងចេះសរសេរគម្រោងស្រាវជ្រាវ ក៏ដូចជាការ សរសេររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ សារណា ឬនិក្ខេបបទ និងជាអ្នកនិពន្ធដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្រ្តថែមទៀតផង។