រំដោះខ្លួនចេញពីភាពល្ងង់ខ្លៅ

$3.6 $3.00

Publish date: 2022-03-20

Category: Self development

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ឈុំ សីហា

99 Books Available.

Description:

រំដោះខ្លួនចេញពីភាពល្ងង់ខ្លៅ គឺជាបណ្តុំនៃអត្ថបទខ្លីៗ ដែលភាគច្រើនដកស្រង់ពីសំណេរដែល​របស់លោក ឈុំ សីហា ដែលបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់គាត់ និងសៀវភៅមួយចំនួន ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយរួចហើយ។ ក្នុងសៀវភៅនេះដែរ ត្រូវបានចែកជាផ្នែកសំខាន់ៗចំនួន៣៖ ទីមួយគឺ រំដោះការគិត, ទីពីរគឺ តម្លៃនៃការអប់រំនិងការអាន និងទីបីចុងក្រោយគឺ ការធ្វើសកម្មភាព (វិធីសាស្រ្តអនុវត្ត) សំដៅដល់វិធីសាស្រ្ត​ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង។