អាជីពនិងការងារ ភាគ១

$9 $7.50

Publish date: 2022-03-20

Category: Business & Investment

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ក្រុមការងារ អ្នករៀបរៀងហាតប៊ុក

99 Books Available.

Description:

ឈ្វេងយល់ពីអាជីពនិងការងារច្រើនជាង១០០មុខជំនាញ មុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសិក្សាឬប្រកបមុខរបរនៅក្នុងជំនាញណាមួយ ដែលសមស្របនឹងទេពកោសល្យ សមត្ថភាព និងចំណង់ចំណូលចិត្ត។