ជំនឿបុរាណនៃជនជាតិខ្មែរ

$3.912 $3.26

Publish date: 2021-12-17

Category: Beliefs & Religions

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

ដោយពិនិត្យឃើញថាសៀវភៅដែលមានចំណងដឹងថាជំនឿបុរាណ  នៃជនជាតិខ្មែរ = កំណត់ហេតុស្តីពីទំនៀមទម្លាប់និងជំនឿក្រៅសាសនានៃជនជាតិកម្ពុជា​ មានលក្ខណៈជាអត្ថបទដែលឆ្លុះបញ្ចំាងពីកំណត់ចំណំា ការច្នៃប្រឌិត ការប្រៀបធៀប ការចងក្រងជាពាក្យប្រៀនប្រដៅ ការរកឃើញនូវប្រភេទថ្នំាបុរាណពីធម្មជាតិយកមកប្រើប្រាស់ ទោះបីត្រឹមត្រូវក្តី ស័ក្តិសិទ្ធិក្តី​-មិនស័ក្តិសិទ្ធិក្តី ក៏ជាឯកសារមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់ស្រាវជ្រាវពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរ ពីរបៀបរស់នៅរបស់ខ្មែរដែលតែងតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមកែច្នៃធម្មជាតិដើម្បីកសាងសង្គមខ្មែរឱ្យមានវប្បធម៌រុងរឿង និងគង់វង្សរហូតសព្វថ្ងៃនេះ។

គោលបំណងនៃការបកប្រែសៀវភៅនេះ ដើម្បីជូនដល់មិត្តអ្នកអានជួយពិចារណាពីការរស់នៅរបស់ខ្មែរជំនាន់មុនថា មានការព្យាយាមនិងការច្នៃប្រឌិតដល់កម្រិតណាក្នុងការកសាងសង្គមមួយដ៏មានចំណាស់មួយនេះ។

ទំព័រ 186
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm