៦៦គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា

$6 $5.00

Publish date: 2022-03-20

Category: Time Management

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ក្រុមការងារ អ្នករៀបរៀងហាតប៊ុក

99 Books Available.

Description:

"៦៦គន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា" ដែលជាស្នាដៃប្រែសម្រួលនិងរៀបរៀងរបស់ក្រុមការងារហាតប៊ុក ពីឯកសារគោលនៃសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធអង់គ្លេស លោក ផាទ្រីក ហ្វ៊័រសាយ។ វាអាចក្លាយជាសៀវភៅមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ ពីព្រោះគ្រប់ចំណេះដឹងដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅមួយនេះសុទ្ធសឹងជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវយកទៅប្រើក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។