ខ្មែរមិនដែលសូន្យ

$2.4 $2.00

Publish date: 2022-03-20

Category: Motivation

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ប៉ា ដាឡា

99 Books Available.

Description:

"ខ្មែរមិនដែលសូន្យ" គឺជាព្រលឹងមួយដ៏ខ្លាំងក្លានិងអាថ៌កំបាំងបំផុតរបស់ខ្មែរ ដែលការពារខ្មែរមិនឱ្យបាត់បង់ពីការយាយីបំផ្លាញរាប់រយឆ្នាំមកហើយ។

សត្រូវបាននិងកំពុងស្វែងរកព្រលឹងនេះដើម្បីកម្ទេច​ចោល។ ប្រហែលជាគេមិនទាន់រកឃើញ ជិតរកឃើញ ឬរកឃើញហើយក៏មិនដឹង។ តែចំពោះខ្មែរវិញ មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ កុំថាឡើយខំប្រឹងស្វែងរកនិងការពារនោះ ចួនកាលកំពុងតែបំផ្លាញព្រលឹងនេះដោយមិនដឹងខ្លួនផង។

សត្រូវបាននិងកំពុងស្វែងរកព្រលឹងនេះដើម្បីកម្ទេច​ចោល។ ប្រហែលជាគេមិនទាន់រកឃើញ ជិតរកឃើញ ឬរកឃើញហើយក៏មិនដឹង។ តែចំពោះខ្មែរវិញ មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ កុំថាឡើយខំប្រឹងស្វែងរកនិងការពារនោះ ចួនកាលកំពុងតែបំផ្លាញព្រលឹងនេះដោយមិនដឹងខ្លួនផង។