សទ្ទានុក្រមសំនួនវោហារសព្ទនយោបាយខ្មែរ

$4.8 $4.00

Publish date: 2022-03-20

Category: Politics

Publisher: ហាតប៊ុក

Author Name: ជាង រ៉ាវី

99 Books Available.

Description:

ក្នុងសទ្ទានុក្រមនេះមានរហូតដល់ទៅ១៣៨សំនួនវោហារសព្ទ ដែលសុទ្ធតែជាឃ្លាពេញនិយមនិងប្រើប្រាស់ក្នុងបរិបទសង្គមថ្មី អមជាមួយការពន្យល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែង និងរូបភាព។