តម្រា​ពិជ័យសង្គ្រាម ស៊ុន​ជឺ

$3 $2.50

Publish date: 2022-01-01

Category: Business & Investment

Publisher: គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព ម៉ាញប៊ុក (Mind Books)

Author Name: គីម ចាន់ណា

99 Books Available.

Description:

- ដឹងពីខ្លួនឯង ដឹងពីសត្រូវ ច្បាំង ១០០ ដង ឈ្នះ ១០០ ដង

- ដឹងពីខ្លួនឯង មិនដឹងពីសត្រូវ ឈ្នះមួយចាញ់មួយ

- មិនដឹងពីខ្លួនឯង​ មិនដឹងពីសត្រូវ ចាញ់គ្រប់ពេល

អ្នកបម្រុងឈ្នះ គេដឹងថាឈ្នះមុនរួចទៅហើយ អ្នកបម្រុងចាញ់ ចូលប្រយុទ្ធហើយ ទើបដណ្ដើមយកឈ្នះ

កំពូលអ្នកប្រើកលយុទ្ធ និងមិនឲ្យនរណាមើលដឹងពីកលយុទ្ធ សូម្បីតែចារបុរសក៏មិនអាច់សេុីបដឹង សូម្បីតែទីប្រឹក្សាដ៏ឈ្លាសវៃក៏មិនស្ទាបស្ទង់ដឹង