ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូន

$4.8 $4.00

Publish date: 2021-12-17

Category: Business & Investment

Publisher: រោងពុម្ពព្រៃស

Author Name: គ្រឹះស្ថាន ដាំដើមជីវិត (DDJ)

99 Books Available.

Description:

Rich Dad Poor Dad

ពេលខ្ញុំអាយុ៩ឆ្នាំ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជឿនិងដើរតាមពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកអ្នកមាន ហើយគេចវេះពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកអ្នកក្រទោះបីជាលោកគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យក៏ដោយ។

ពេលដែលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ខ្លួនឯងបានហើយ ការសិក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើង។ ឪពុកអ្នកមានបានផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ខ្ញុំរហូតមករយៈពេល៣០ឆ្នាំរហូតដល់ខ្ញុំអាយុ ៣៩ឆ្នាំទើបលោកឈប់បង្រៀន ពេលដែលឃើញថាខ្ញុំអាចយល់នូវអ្វីដែលលោកបានបង្រៀននិងចាប់ផ្ដើមឃើញលទ្ធផលនៅក្នុងផ្លូវដែលល្អហើយ។

ប្រាក់គឺជាអំណាច ប៉ុន្តែអ្វីដែលមានអំណាចលើសប្រាក់នោះគឺ ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រាក់បានមកហើយនឹងបាត់ទៅវិញ ប៉ុន្តែ ការដឹងថាប្រាក់ធ្វើការដូចម្ដេច​ នឹងជួយឱ្យយើងមានអំណាចលើវាហើយប្រើវាសាងភាពមានបានឱ្យខ្លួនឯងកើត។ គំនិតវិជ្ជមានតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ​ ព្រោះបើគ្មានចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងរឿងប្រាក់ទេ ទោះបីជាគិតវិជ្ជមានយ៉ាងណា អ្នកក៏ត្រូវតែធ្វើការដើម្បីវាអស់មួយជីវិតដែរ។

ដោយសារចាប់ផ្ដើមសិក្សាទាក់ទងនឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវ័យត្រឹមតែ៩ឆ្នាំ ទើបឪពុកអ្នកមានបង្រៀនមេរៀនចំនួន៦មេរៀនដ៏សាមញ្ញ ប៉ុន្តែត្រូវបង្រៀនដដែលៗអស់រយៈពេល៣០ឆ្នាំដល់ខ្ញុំ។​ សៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹង និយាយពីមេរៀនទាំង៦ដែលឪពុកអ្នកមានបានបង្រៀនខ្ញុំដោយវិធីបង្ហាញបែបងាយស្រួលបំផុត ប៉ុន្តែមេរៀនទាំង៦ដែលបាននិយាយនេះមិនមែនជាចម្លើយទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុទេ​ ប៉ុន្តែជាគំនិតដែលជួយឱ្យអ្នកនិងកូនៗរបស់អ្នកសាងភាពមានបានឱ្យខ្លួនឯងទោះជាពិភពលោកយើងនឹងផ្លាស់ប្តូរ យ៉ាងណាក៏ដោយ។

ទំព័រ 254
ទំហំខ្នាត H= 20.5cm , W= 14.5cm